Key hệ thốngLưu ý: + Bạn nên kích hoạt key trên thiết bị thường được sử dụng học tập nhất + Bạn nên kích hoạt key trên địa chỉ IP bạn thường sử dụng học tập nhất + Hệ thống sẽ cho phép tối đa 2 thiết bị cùng tham gia.